قوانین و مقررات

در صورتی که بسته ی ارسالی دچار ساحنه شود بسته مجددا ارسال خواهد شد.

فایل های دانلودی هر کدام 3 بار و به مدت 60 روز قابل دانلود هستند.

بسته های ارسالی در تهران 5 روز کاری و در شهرستان 10 روز کاری تحویل می شوند